Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra kasserer 06jan21:

Kære medlemmer af grundejerforeningen Østervænge,

Rigtig godt nytår til alle.
Det er nu blevet tid til den årlige betaling af kontingent til
foreningen.

Kontingentet for 2021 er i henhold til beslutning på generalforsamlingen
den 27. april 2015 fastsat til kr. 2200 kr. pr. parcel. Dog kr. 1100,-
for henholdsvis stue- og 1. sals lejlighed på adresserne Milosvej 3 og
19.

Kontingentet bedes betalt inden den 8 februar 2021 via overførsel til
foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 4085 konto 5657717, husk at
angive hvilken ejendom indbetalingen vedrører.

Vedhæftet mailen er et brev med et par andre gode informationer om
snerydning og belysning.
--
Venlig hilsen
Mette Tapdrup Mortensen
Kasserer i Grundejerforeningen Østervænge

Nytårsbrev 2021:

Til medlemmerne

Kontingent 2021

Kontingentet for 2021 er i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 27. april 2015 fastsat til kr. 2200 kr. pr. parcel. Dog kr. 1100,- for henholdsvis stue- og 1. sals lejlighed på adresserne Milosvej 3 og 19.

Kontingentet bedes betalt inden den 8 februar 2021 via overførsel til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 4085 konto 5657717, husk at angive hvilken ejendom indbetalingen vedrører.

Betalingsfristen bedes overholdt, således at kassereren friholdes fra at opkræve rykkergebyr jfr. vedtægternes §5.

Snerydning 2021

Grundejerforeningen har i lighed med de 10 foregående år entreret med Bjarne Holm Sørensen som rydder sne på vores fortove og veje. Bjarne Sørensen kommer når der falder mere end 1 cm sne. Entreprisen omfatter ikke glatførebekæmpelse. De enkelte medlemmer har selv ansvaret for glatførebekæmpelsen i form af saltning eller grusning.  Nærmere regler og forpligtigelser fremgår af  www.kk.dk/vinter.

For at sikre entreprenøren de bedste muligheder, hvilket er en stor fordel for os alle, bedes medlemmerne parkere i samme side af vejen.

Bevoksning uden for skel

Vi er nu i den mørke tid af året, hvor vores vejbelysning gerne skal sikre sikker færdsel på vore fortove hele døgnet.

For at vejbelysningen virker efter hensigten, er det en absolut forudsætning, at de aktuelle forhold svarer til dem som belysningen er projekteret efter. Det er forudsat, at når man står på asfaltstriben mellem fliser og skel midt mellem 2 lysmaster skal man kunne se lyskilden uden, at der er skyggende bevoksning mellem betragter og lyskilden.

Til glæde for foreningens medlemmer, skolebørn og andre trafikanter skal vi opfordre alle medlemmer som bor på Volosvej, Milosvej og Korinthvej ulige numre samt Parosvej lige numre, at gennemføre denne test. Hvis der er bevoksning som skygger for lyskilden, skal bevoksningen tilbageskæres indtil skel, i praksis ca. 20 cm længere inde, så man ikke allerede efter en vækstsæson skal klippe igen. Skellet er placeret ca. 2 m. fra kantstenen.

Opdatering af udsendelsesliste

Hvis medlemmer ønsker information sendt til flere eller færre emailadresser kan dette justeres ved at sende mail til: kasserer@østervænge.dk. Ved uændret ønsker er det ikke nødvendigt, at give en tilbagemelding.

Venlig hilsen

Kasserer Mette Tapdrup Mortensen, Milosvej 7

På vegne af bestyrelsen grundejerforeningen Østervænge