Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra Kasseren 31jul19 06:43:

 

Kære medlemmer af grundejerforeningen Østervænge

Udlægning af OB-belægning er nu nært forestående. Datoen er på grund af afhentning af haveaffald ændret til :

                                              MANDAG DEN 12 AUGUST

For at arbejdet kan udføres opsættes der P-forbudsskilte i uge 32. Skiltene vil være gældende mandag den 12 august, området som vil omfattet er Grækenlandsvej 87-93 ulige numre, Volosvej alle numre, Milosvej alle numre, Korinthvej 1, 2, 3 og 4 samt Parosvej 1, 3, 5, 6 og 8

Biler som er parkeret i jeres garager/carporte/indkørsler  om morgenen mandag den 12 august kan ikke påregnes at kunne flyttes før udlægningen på de aktuelle veje er afsluttet.

Hvis der står biler på vejene den 12 august ved starttidspunktet vil de blive flyttet efter nærmere aftale med politiet. Biler som flyttes ved  politiets assistance flyttes for ejerens regning som i tilgift også vil modtage en P-bøde. 

TDC’s entreprenør er i skrivende stund ikke færdig med retableringen og færdigmeldt arbejdet. Vi kan derfor, på nærværende tidspunkt ikke påpege at alle fejl og mangler i forhold til den af kommunen udstedte gravetilladelse er afhjulpet. Bestyrelsen er vidende, at asfaltrabatten op til fliserne en del steder endnu ikke er retableret, at der mangler en flise i adgangsstien til Grækenlandsvej 89A, at fliser på hjørnet Grækenlandsvej 91  som var hele ved arbejdets start var hele er endnu ikke er udskiftet. Hvis I er bekendt med yderligere fejl og mangler må I gerne oplyse bestyrelsen om disse. Det skal oplyses, at entreprenøren kun er ansvarlig for de fejl og skader som han har forårsaget. Vi får ikke et nyt fortov, men trods alt et bedre.

                                                                                                                       På bestyrelsens vegne.

                       

                                                                                                                               Venlig hilsen

                                                                                                                               Niels Jørgensen